Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY EBOOKÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM (dalej: „REGULAMIN”)

DEFINICJE

 1. SKLEP – sklep internetowy działający pod adresem https://dobrygastrolog.pl

 2. SPRZEDAWCA – Karolina Radwan, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Specjalistyczny Gabinet Lekarski – Karolina Radwan, pod adresem: ul. Szarych Szeregów nr 4, lok. 7, 20 – 047 Lublin, posiadająca numer NIP: 7122544093 oraz REGON: 061626574.

 3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną dokonujący zakupów w SKLEPIE, również KONSUMENT.

 4. E-BOOK – książka w wersji elektronicznej w formacie PDF.

 5. FORMULARZ – zamieszczone na stronie SKLEPU zamówienie, którego wypełnienie i przesłanie warunkuje zawarcie umowy.

 6. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca zakupu w SKLEPIE w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. KOSZYK – funkcjonalność SKLEPU umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez KUPUJĄCEGO produktów, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. REGULAMIN określa zasady korzystania ze SKLEPU, warunki składania zamówień, płatności, dostawy, uprawnienia do odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Za pośrednictwem SKLEPU SPRZEDAWCA umożliwia KLIENTOWI zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci E BOOKÓW oraz plików do druku.

 3. Informacje o E-BOOKACH dostępnych w SKLEPIE stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.

 4. Na stronie SKLEPU możliwe jest ponadto zapisanie się do Newslettera przez podanie adresu mailowego i kliknięcie w pole Subskrybuj. W ramach tej usługi SPRZEDAWCA nieodpłatnie będzie mailowo informował o nowościach, promocjach, produktach lub usługach SPRZEDAWCY. Rezygnacja z subskrypcji Newslettera możliwa jest w każdej chwili przez kliknięcie w pole służące do rezygnacji widoczne w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

 5. W celu korzystania ze SKLEPU niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową, a także aktywne konto poczty mailowej. Korzystanie ze sklepu nie wymaga rejestracji.

 6. W celu dokonania zakupu w SKLEPIE konieczne jest wypełnienie i przesłanie FORMULARZA, zapoznanie się z postanowieniami REGULAMINU, jego uprzednia akceptacja oraz dokonanie płatności.

 7. Ceny E-BOOKÓW są określone w PLN i zawierają podatek VAT. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach E-BOOKÓW, w tym prowadzenia promocji. Uprawnienie do kształtowania cen nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny.

 8. EBOOKI oferowane w SKLEPIE są chronione technologią watermark, a każdy zakupiony EBOOK zostaje opatrzony indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym przypisanie
  określonej kopii do KLIENTA.

 9. Ze uwagi na specyfikę przedmiotu sprzedaży zakup E-BOOKA w SKLEPIE jest możliwy wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

§ 2 ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

 1. W celu złożenia zamówienia należy:

  • wybrać E-BOOK będący przedmiotem zamówienia i dodać do KOSZYKA,

  • wypełnić i przesłać FORMULARZ udostępniony na STRONIE podając konieczne dane m.in. imię, nazwisko / nazwę firmy oraz adres e- mail, a wcześniej zapoznać się z REGULAMINEM oraz zaakceptować jego postanowienia,

  • wpisać dane do faktury, o ile jej wystawienie jest oczekiwane,

  • wyrazić zgodę na dostarczenie E-BOOKA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość,

  • wybrać formę płatności, przejść do funkcji zamawiam i płacę oraz dokonać płatności.

 2. Składając zamówienie i dokonując płatności w sposób określony w pkt. 1 powyżej KLIENT wyraża zgodę na dostarczenie E BOOKA w sposób określony w pkt. 3 – 4 poniżej przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i jest świadomy, że traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

 3. Za wyjątkiem umów zawieranych w tzw. przedsprzedaży KLIENT po złożeniu i opłaceniu zamówienia wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na podany adres mailowy otrzyma link do pełnego tekstu EBOOKA opatrzonego indywidualnym identyfikatorem przypisanym do kopii KLIENTA.

 4. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia w tzw. przedsprzedaży KLIENT otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na podany adres mailowy, a w terminie do 7 dni dni roboczych od końca okresu przedsprzedaży KLIENTOWI na wskazany adres mailowy zostanie przesłany pełny tekst E-BOOKA w formacie PDF opatrzony indywidualnym identyfikatorem przypisanym do KLIENTA.

 5. Z chwilą przesłania EBOOKA w sposób wskazany w pkt. 3 i 4 powyżej uważa się umowę za wykonaną przez SPRZEDAWCĘ.

 6. Faktura zostanie przesłana wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy podany w FORMULARZU w razie zgłoszenia takiego oczekiwania przy składaniu zamówienia.

 7. KLIENT jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu mailowego, na który zostanie przesłany zakupiony EBOOK względnie link do treści E-BOOKA. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności w razie podania nieprawidłowego lub błędnego adresu mailowego.

§ 3 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

KONSUMENTOWI nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 40 ust 1 ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta w związku z faktem, że spełnianie świadczenia SPRZEDAWCY rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a KONSUMENT został poinformowany przez SPRZEDAJĄCEGO o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 4 ZASADY KORZYSTANIA Z EBOOKÓW

 1. Zakupione i opłacone EBOOKI będą dostępne pod linkiem przesłanym KLIENTOWI wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy, a zakupione w przedsprzedaży w formie PDF przesłanej w formie załącznika na adres mailowy podany przez KLIENTA.

 2. SPRZEDAWCA zaleca zapisywanie E-BOOKA na nośniku pamięci KLIENTA po dokonaniu
  zakupu. SPRZEDAWCA nie świadczy usługi przechowywania zakupionych E-BOOKÓW w SKLEPIE, zatem KLIENT ponosi ryzyko niezapisania E-BOOKÓW i utraty ich treści po wykonaniu umowy przez SPRZEDAWCĘ.

 3. KLIENT ma prawo korzystać z E-BOOKÓW wyłącznie na własny użytek zgodnie z
  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

  • rozpowszechniania E-BOOKÓW lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie,

  • zwielokrotniania E-BOOKÓW w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z E-BOOKA, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

 4. SPRZEDAWCA informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie E-BOOKÓW osobom trzecim jest niedozwolone.

§ 5 REKLAMACJE

 1. KLIENT może zgłosić do SPRZEDAWCY reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

  • zakupiony EBOOK okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,

  • w ciągu 3 (godzin) godzin od dokonania zapłaty za E-BOOKA nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania z zastrzeżeniem, że w przypadku E-BOOKA zakupionego w tzw. przedsprzedaży postanowienie to obowiązuje z modyfikacją wynikającą z § 2 pkt. 4 powyżej.

 2. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie w formie mailowej na adres: sklep@dobrygastrolog.pl

 3. W reklamacji należy podać imię i nazwisko względnie nazwę KLIENTA, a także sformułować zastrzeżenia w sposób umożliwiający odniesie się do nich.

 4. Rozpatrzenie reklamacji i przesłanie odpowiedzi nastąpi tej samej formie, w której została złożona, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji.

§ 6 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych KLIENTA jest SPRZEDAWCA.

 2. Dane osobowe KLIENTA przetwarzane są w celu obsługi zamówień oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zakupami w SKLEPIE.

 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w zakładce Polityka prywatności dostępnej na stronie SKLEPU.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. REGULAMIN może być zmieniony w każdym czasie. Zmiana REGULAMINU następuje przez udostępnienie zmienionego tekstu na STRONIE w zakładce SKLEP. O zmianie REGULAMINU SPRZEDAWCA informuje przez komunikat na STRONIE.

 2. Zmieniony REGULAMIN obowiązuje z dniem jego wejścia w życie podanym w komunikacie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Zmiana REGULAMINU jest bez wpływu na umowy zawarte ze SPRZEDAWCĄ przed zmianą REGULAMINU.

 3. REGULAMIN podlega prawu polskiemu, a w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy polskiego prawa materialnego.

 4. Nieważności któregokolwiek postanowienia REGULAMINU nie powoduje jego nieważności, a w jego miejsce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.