Teleporada/E-recepta

Jak skorzystać ze świadczeń
(Teleporady lub usługi E-recepta)

KROK PIERWSZY:

1. Wybierz rodzaj świadczenia: TELEPORADA PIERWSZORAZOWA, TELEPORADA KOLEJNA lub E-RECEPTA

KROK DRUGI:

2. Wybierz z grafiku dostępny termin świadczenia

KROK TRZECI:

3. Uzupełnij wymagane pola formularza i zezwól na przetwarzanie danych.
Opcjonalnie - dla połączenia video podaj „nazwę użytkownika Skype” (niewymagane)

KROK CZWARTY:

4. Zarezerwuj teleporadę, zapoznaj się i zaakceptuj regulamin.

KROK PIĄTY:

5. Dokończ rezerwację i opłać teleporadę.

KROK SZÓSTY:

6. W Twoim umówionym terminie teleporady oczekuj na kontakt od lekarza.

Aby dobrze przygotować się do teleporady, zapoznaj się ze wskazówkami w zakładce „Jak się przygotować do teleporady”.

Do usłyszenia / do zobaczenia wkrótce.

Dr n.med. Karolina Radwan
Specjalista w dziedzinie gastroenterologii i chorób wewnętrznych
Dobry Gastrolog

×

Zmiana Regulaminu teleporad

Informuję, że ze skutkiem od 14.10.2020 zmianie ulega Regulamin teleporad, którego nowe brzmienie dostępne jest TUTAJ

Drodzy Pacjenci!

Na podstawie dotychczasowego doświadczenia w ramach teleporad wprowadziłam zmiany dokonując rozróżnienia udzielanych przeze mnie konsultacji na pierwszoplanowe i kolejne.

Ci, z którymi spotkałam się już na teleporadach, wiedzą z autopsji, że pierwsze konsultacje ze mną wymagają dużo większego nakładu czasu niż w przypadku konsultacji kolejnych.

Wprowadzone zmiany są wyjściem naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w szczególności jeśli chodzi o zwiększenie dostępności teleporad, a dokonane modyfikacje mają usprawnić zarządzanie terminami teleporad.

Przed rezerwacją teleporady proszę zapoznać się z poniższymi informacjami stanowiącymi wyciąg z najistotniejszych zmian w Regulaminie.

1. USŁUGA „TELEPORADA PIERWSZORAZOWA”

Jeśli rezerwujesz teleporadę gastroenterologiczną na portalu DOBRY GASTROLOG po raz pierwszy, koniecznie wybierz USŁUGĘ „TELEPORADA PIERWSZORAZOWA”.

Teleporada pierwszorazowa trwa do 60 minut.
Nie ma możliwości odbycia pierwszorazowej teleporady w krótszym czasie.

W trakcie pierwszej teleporady potrzebny jest czas na dokładne zebranie wywiadu lekarskiego, analizę niezbędnej dokumentacji medycznej, zlecenie badań diagnostycznych, postawienie lub weryfikację diagnozy oraz zaplanowanie leczenia.

Jeśli wykupisz Usługę „TELEPORADA KOLEJNA” (do 30 minut), mimo że rezerwujesz teleporadę po raz pierwszy, musisz się liczyć z tym, że po upływie 30 minut zostanie ona przerwana w trakcie bez zrealizowania wszystkich koniecznych elementów rzetelnej konsultacji lekarskiej.

Ryzyko wyboru niewłaściwego typu teleporady ponosi Pacjent.

2. USŁUGA „TELEPORADA KOLEJNA” (do 30 minut)

Usługa ta jest przeznaczona dla Pacjentów, którzy odbyli już uprzednio TELEPORADĘ PIERWSZORAZOWĄ.

Kolejne teleporady obejmują zwykle: analizę zleconych uprzednio wyników badań, omówienie efektów leczenia, optymalizację terapii, odpowiedzi na pytania i wątpliwości Pacjenta, które pojawiły się od poprzedniej konsultacji, szersze omówienie różnych aspektów choroby, rokowania, niestandardowych opcji terapeutycznych itp.

3. Recepta  - usługa dedykowana wystawieniu recepty na przedłużenie dotychczas stosowanego leczenia

 

Zamknij

Regulamin

×

REGULAMIN UDZIELANIA KONSULTACJI MEDYCZNYCH (dalej: „REGULAMIN”)

DEFINICJE

1. USŁUGODAWCA – Karolina Radwan - Specjalistyczny Gabinet Lekarski – Karolina Radwan, ul. Szarych Szeregów nr 4, lok. 7, 20 – 047 Lublin, posiadająca numer NIP: 7122544093 oraz REGON: 061626574, wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi rejestrowej 000000164405.

2. TELEPORADA – jedna odpłatna konsultacja medyczna (pierwszorazowa lub kolejna), obejmująca świadczenie zdrowotne, wykonana przez LEKARZA USŁUGODAWCY za pośrednictwem połączenia głosowego i/ lub wideo z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, bez badania fizykalnego pacjenta, przeprowadzona na zasadach określonych w REGULAMINIE. Za odbytą uważa się też TELEPOARDĘ, która została przerwana z przyczyn uniemożliwiających jej przeprowadzenie obciążających PACJENTA, gdy USŁUGODAWCA był gotowy do jej wykonania.

3. USŁUGA E-RECEPTA – świadczenie umożliwiające wyłącznie wystawienie recepty na leki na podstawie udostępnionej USŁUGODAWCY dokumentacji medycznej po przeprowadzonej uprzednio przez LEKARZA weryfikacji zasadności wystawienia E- RECEPTY.

4. LEKARZ – specjalista udzielający konsultacji zdalnie, telefonicznie i/lub online w imieniu USŁUGODAWCY.

5. PACJENT – osoba fizyczna, także niepełnoletnia, korzystająca ze świadczeń USŁUGODAWCY w ramach TELEPORADY lub USŁUGI E-RECEPTA w imieniu własnym lub jako opiekun prawny w związku ze stanem zdrowia osoby niepełnoletniej.

6. PŁATNIK – osoba fizyczna zawierająca umowę z USŁUGODAWCĄ, której przedmiotem jest TELPORADA lub USŁUGA E-RECEPTA.

7. STRONA – www.dobrygastrolog.pl

8. CENNIK – informacja o aktualnych cenach USŁUGODAWCY stanowiąca Załącznik nr 1 do REGULAMINU.

9. FORMULARZ – zamieszczone na stronie USŁUGODAWCY zamówienie na TELEPORADĘ lub formularz E-RECEPTY.

10. GRAFIK – terminy TELEPORAD udostępnione na STRONIE.

§ 1 ZASADY KORZYSTANIA Z TELEPORAD i USŁUGI E-RECEPTA

1. TELEPORADY są adresowane do PACJENTÓW wymagających szybkiej konsultacji lekarza lub odpowiedzi na pytania dotyczące stanu zdrowia PACJENTA z zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez USŁUGODAWCĘ, w szczególności wymienionych w § 2 ust. 1, którzy wyrazili zgodę na konsultację medyczną w ramach TELEPORADY.

2. USŁUGA E - RECEPTA jest adresowana do PACJENTÓW, wymagających przyjmowania leków na receptę, niezbędnych do przeprowadzenia leczenia.

3. USUGODAWCA zastrzega, że konsultacje medyczne świadczone na odległość mają swoje ograniczenia i mogą nie dać pełnej odpowiedzi na problem PACJENTA, dlatego w razie braku poprawy lub pogorszenia stanu zdrowia należy zgłosić się osobiście na konsultację lekarską.

4. TELEPORADY i USŁUGA E-RECEPTA są płatne zgodnie z aktualnym CENNIKIEM.

5. TELEPORADY i USŁUGA E-RECEPTA są udzielane przez dr n. med. Karolinę Radwan i / lub lekarzy pracujących dla USŁUGODAWCY lub z nim współpracujących zależnie od dostępności wynikającej z GRAFIKU.

6. Aby skorzystać z TELEPORADY należy:
  a) wybrać rodzaj TELEPORADY (pierwszorazowa lub kolejna)
  b) wybrać dostępny w GRAFIKU termin właściwej TELEPORADY
  c) wypełnić i przesłać FORMULARZ udostępniony na STRONIE w zakładce TELEPORADY,
  d) zapoznać się z REGULAMINEM oraz zaakceptować jego postanowienia, w tym wyrazić zgodę na TELEPORADĘ,
  e) opłacić TELEPORADĘ zgodnie z aktualnym CENNIKIEM.

7. W wybranym z GRAFIKU terminie i godzinie TELEPORADY LEKARZ skontaktuje się zdalnie z PACJENTEM pod podanym w FORMULARZU numerem telefonu lub online według wyboru LEKARZA. W przypadku PACJENTÓW z krajów z poza Unii Europejskiej preferowany jest kontakt online i w związku z tym podanie w formularzu kontaktowym adresu umożliwiającego kontakt online jest nieodzowne i warunkuje możliwość przeprowadzenia TELEPORADY przez LEKARZA.

8. PACJENT po uzyskaniu połączenia, przed udzieleniem TELEPORADY jest identyfikowany na podstawie danych PACJENTA podanych w przesłanym FORMULARZU tj.:
  a) imienia i nazwiska,
  b) numeru PESEL,
  c) adres zamieszkania.

9. Rozmowy PACJENTA z LEKARZEM prowadzone w ramach TELEPORAD mogą być rejestrowane. Skorzystanie z TELEPORADY przez PACJENTA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, aby udzielone przez PACJENTA w ramach TELEPORADY informacje i wypowiedzi, a także wizerunek w razie konsultacji online zostały zarejestrowane podczas nagrywania TELEPORADY oraz umieszczone w dokumentacji medycznej PACJENTA prowadzonej przez USŁUGODAWCĘ.

10. Aby skorzystać z USŁUGI E- RECEPTA należy:
  a) wybrać dostęną w GRAFIKU USŁUGĘ E-RECEPTA,
  b) wypełnić i przesłać formularz E-RECEPTA udostępniony na STRONIE,
  c) zapoznać się z REGULAMINEM oraz zaakceptować jego postanowienia,
  d) opłacić USŁUGĘ E-RECEPTA zgodnie z aktualnym CENNIKIEM.

11. W terminie do 7 dni od spełnienia wymagań z pkt. 10 powyżej LEKARZ skontaktuje się mailowo lub telefonicznie z PACJENTEM w celu weryfikacji zasadności wystawienia E-RECEPTY. W szczególności LEKARZ może wymagać przesłania przez PACJENTA aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej zasadność otrzymania E-RECEPTY na wnioskowane leki. Postanowienia pkt. 8 – 9 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 2 ZAKRES ŚWIADCZEŃ

1. LEKARZ USŁUGODAWCY w ramach TELEPORAD udziela specjalistycznych konsultacji medycznych w zakresie chorób przewodu pokarmowego tj. w szczególności: (i) nieswoistych chorób zapalnych jelit, (ii) wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, (iii) choroby Leśniowskiego – Crohna, (iv) mikroskopowego zapalenia jelit, (v) zaparć, (vi) biegunki, (vi) czynnościowych chorób przewodu pokarmowego, (vii) krwawienia z przewodu pokarmowego, (viii) zespołu jelita nadwrażliwego, (ix) choroby hemoroidalnej, (xi) choroby uchyłkowej jelita grubego, (xii) choroby refleksowej przełyku, (xiii) choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, (xiv) choroby wątroby i pęcherzyka żółciowego, (xv) choroby dróg żółciowych oraz (xvi) choroby trzustki.

2. W ramach TELEPORADY LEKARZ może:
  a) przeprowadzić wywiad, wydać zalecenia, udzielić porady medycznej,
  b) zinterpretować wyniki badań przesłanych uprzednio przez PACJENTA,
  c) udzielić informacji na temat przyjmowanych leków,
  d) wystawić e-Receptę, e-Zwolnienie lekarskie.

3. LEKARZ może wystawić E-RECEPTĘ niezależnie od TEEPORADY PACJENTOM, którzy mają ustalone leczenie, w tym przez LEKARZA USŁUGODAWCY, a leki na receptę są niezbędne do przeprowadzenia leczenia.

4. Decyzję o wystawieniu e-Recepty lub e- Zwolnienia lekarskiego zawsze podejmuje LEKARZ na podstawie badania przeprowadzonego w ramach TELEPORADY i/lub w przypadku USŁUGI E-RECEPTA na podstawie udostępnionej dokumentacji medycznej PACJENTA. Wykupienie USŁUGI E-RECEPTA nie gwarantuje otrzymania E- RECEPTY na wnioskowane leki. W przypadku, gdy LEKARZ po przeprowadzonej weryfikacji uzna wystawienie E-RECEPTY za bezzasadne (w ogóle lub na wnioskowane leki, w całości lub w części) PACJENTOWI nie przysługuje roszczenie o zwrot wniesionej opłaty za USŁUGĘ E-RECEPTA.

5. Jeśli stan zdrowia PACJENTA lub zgłoszony w trakcie TELEPORADY problem medyczny tego wymaga LEKARZ ma prawo zdecydować o konieczności zgłoszenia na ambulatoryjną wizytę lekarską, wezwaniu pogotowania lub uzyskania innej pomocy medycznej.

6. USŁUGODAWCA udostępnia dwa rodzaje TELEPORAD: (i) pierwszorazową dedykowaną dla PACJENTÓW zgłaszających się na pierwszą konsultację medyczną, trwającą do 60 minut, dalej: „TELEPORADA pierwszorazowa” oraz (ii) kolejną przeznaczoną wyłącznie dla PACEJNETÓW kontynuujących konsultacje medyczne u USŁUGODAWCY, trwającą do 30 minut, dalej: „TELEPORADA kolejna”.

7. W zakres TELEPORADY pierwszorazowej i uiszczonej za nią opłaty PACJENT jest uprawniony w terminie do 30 dni od daty jej odbycia do skonsultowania (jednorazowo) drogą mailową z LEKARZEM przebiegu leczenia i otrzymania w terminie do 14 dni również drogą mailową dodatkowych zaleceń, o ile okażą się konieczne.

8. Po upływie czasu TELEPORADY LEKARZ może poinformować o zakończeniu czasu przewidzianego na TELEPORDAĘ i się rozłączyć, a umowę uważa się wówczas za wykonaną. Ryzyko wyboru niewłaściwej TELEPORADY ponosi PACJENT. W szczególności USŁUGODAWCA zastrzega, że skorzystanie przez PACJENTA zgłaszającego się po raz pierwszy na konsultację medyczną z TELEPORADY kolejnej z racji upływu czasu jej trwania może skutkować brakiem zrealizowania przez LEKARZA wszystkich niezbędnych elementów TELEPORADY pierwszorazowej, wymagającej z racji jej charakteru większego nakładu czasu.

§ 3 ZAWRACIE i WYKONANIE UMOWY

1. Przesłanie FORMULARZA i opłacenie TELPORADY lub USŁUGI E - RECEPTA jest równoznaczne z zawarciem umowy na konsultację medyczną w ramach TELEPORADY lub USŁUGI E- RECEPTA na warunkach określonych w REGULAMINIE. Umowa zostaje zawarta na czas wykonania konsultacji w ramach TELEPORADY lub USŁUGI E – RECEPTA lub odmowy jej wykonania.

2. Płatność za TELEPORADĘ lub USŁUGĘ E – RECEPTA należy wykonać przelewem na rachunek bankowy USŁUGODACY za pośrednictwem operatora płatności.

3. PŁATNIK jest zobowiązany do dokonania opłaty, w taki sposób, aby płatność została zaksięgowana na rachunku USŁUGODAWCY względnie potwierdzona przez operatora płatności przed udzieleniem świadczenia przez USŁUGODAWCĘ, zaś w przypadku TELEPORAD do północy dnia poprzedzającego dzień zamówionej TELEPORADY, w innym przypadku TELEPORADA lub USŁUGA E-RECEPTA może się nie odbyć, o ile USŁUGODAWCA nie zdoła potwierdzić płatności.

4. W tytule płatności za TELEPORADĘ lub USŁUGĘ E- RECEPTA należy wskazać imię i nazwisko PACJENTA.

5. Z zastrzeżeniem zdania następnego warunkiem skonsultowania wyników badań z LEKARZEM w ramach TELEPORADY jest ich uprzednie przesłanie w skanie na adres teleporady@dobrygastrolog.pl, nie później niż do północy dnia poprzedzającego dzień zamówionej TELEPORADY pod rygorem odmowy ich skonsultowania w ramach TELEPORADY. Skonsultowanie więcej niż 10 wyników badań w trakcie jednej TELEPORADY może być niemożliwe i wymagać skorzystania z TELEPORADY kolejnej.

6. LEKARZ w celu przeprowadzenia TELEPORADY podejmie 3 (trzy) próby nawiązania połączenia telefonicznego i / lub online z PACJENTEM na numerem telefonu lub inne konieczne do nawiązania połączenia dane wskazane w FORMULARZU w czasie przewidzianym na odbycie TELEPORADY. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane z przyczyn leżących po stronie USŁUGODAWCY PACJENTOWI zostanie zaproponowany inny termin TELEPORADY w miarę możliwości USŁUGODOWACY tego samego lub kolejnego dnia, a w razie jego nieprzyjęcia przez PACJENTA środki zostaną zwrócone zgodnie z § 4 ust. 5 poniżej. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane z przyczyn zawinionych przez PACJENTA USŁUGODAWCA zachowuje prawo do wynagrodzenia za TELEPORADĘ.

7. W czasie przewidzianym na TELEPORADĘ, jak również w razie problemów technicznych z połączeniem lub jego zerwania PACJENT powinien oczekiwać na połączenie z LEKARZEM, nie wykonując w tym czasie innych połączeń i umożliwiając kontakt pod wskazanymi w FORMULARZU danymi kontaktowymi, w tym m. in. numerem telefonu.

8. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nieleżące po jego stronie – w razie ich wystąpienia zostanie ponowiona próba połączenia, ale wyłącznie w ramach czasu przewidzianego na TELEPORADĘ z PACJENTEM.

§ 4 ODMOWA I ODWOŁANIE KOSNULTACJI

1. LEKARZ ma prawo odmówić konsultacji w ramach TELEPORADY w razie, gdy:
  a) poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do tożsamości PACJENTA na podstawie przekazanych danych w FORMUULARZU, a mimo podjętych prób usunięcie wątpliwości nie będzie możliwe,
  b) stwierdzi, że nie jest w stanie pomóc bez osobistego zbadania PACJENTA,
  c) rozmowa będzie zawierała treści obraźliwe bądź nie będzie dotyczyła tematyki i konsultacji medycznej.

2. Z zastrzeżeniem zdania drugiego PACJENT – konsument może od umowy odstąpić bez podania przyczyny, przesyłając w terminie 14 dni od zawarcia umowy oświadczenie o odstąpieniu na adres teleporady@dobrygastrolog.pl . Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w razie, gdy USŁUGODAWCA przystąpił do wykonania TELEPOARDY lub USŁUGI E-RECEPTA.

3. W przypadku odwołania TELEPORADY przez USŁUGODAWCĘ w uzgodnieniu z PACJENTEM zostanie zaproponowany inny dogodny termin odbycia TELEPORADY. W razie nieprzyjęcia przez PACJENTA nowego terminu USŁUGODAWCA zwróci wpłacone środki na zasadach określonych w ust. 5 poniżej.

4. W razie odmowy, odwołania konsultacji lub odstąpienia od umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 1- 3 powyżej USŁUGODAWCA zwraca środki wpłacone przez PŁATNIKA za pośrednictwem operatora płatności w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych na rachunek, z którego nastąpiła płatność, o ile nie został uzgodniony inny termin TELEPOARDY lub nie dokonano innych uzgodnień w zakresie USŁUGI E - RECEPTA.

§ 5 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące TELEPORAD lub USŁUGI E – RECPTA należy zgłaszać niezwłocznie w formie mailowej na adres: teleporady@dobrygastrolog.pl

2. W reklamacji należy podać imię i nazwisko PACJENTA, a także termin TELEPORADY, o ile reklamacja dotyczy TELEPORADY, a także sformułować zastrzeżenia w sposób umożliwiający odniesie się do nich, a w razie potrzeby załączyć konieczne dokumenty.

3. Rozpatrzenie reklamacji i przesłanie odpowiedzi nastąpi tej samej formie, w której została złożona, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji.

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych podanych w FORMULARZU, a także w ramach TELEPORADY i USŁUGI E- RECEPTA jest USŁUGODAWCA.

2. Podanie danych osobowych PACJENTA i/lub PŁATNIKA w zakresie wskazanym w FORMULARZU jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do skorzystania ze świadczeń USŁUGODAWCY. USŁUGODAWCA przetwarza dane osobowe w celu wykonania zawartych umów.

3. PACJENT przez akceptację REGULAMINU wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w FORMULARZU, a także danych osobowych dotyczących stanu zdrowia PACJENTA i/lub osób małoletnich pozostających pod opieką dorosłych oraz na rejestrację wizji i fonii z TELEPORAD i USŁUGI E - RECEPTA.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasada przetwarzania danych osobowych PACJENTÓW zostały zamieszczone w zakładce „Polityka Prywatności”.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W ramach TELEPORADY i USŁUGI E- RECPTA PACJENTOWI nie wolno używać zwrotów o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste LEKARZA lub innych osób oraz naruszających przepisy powszechnie obowiązujące, a także zachowywać się w sposób nielicujący z powagą i powszechnie przyjętymi zasady kultury osobistej. Stwierdzenie przez LEKARZA podczas odbywania TELEPORADY lub USŁUGI E- RECPTA naruszenia przez PACJENTA i/lub osoby współtowarzyszące PACJENTOWI obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym uprawnia LEKARZA do natychmiastowego przerwania konsultacji z zachowaniem prawa do wynagrodzenia zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 1 c) powyżej.

2. REGULAMIN może być zmieniony w każdym czasie. Zmiana REGULAMINU następuje przez udostępnienie zmienionego tekstu na STRONIE w zakładce TELEPORADY. O zmianie REGULAMINU USŁUGODAWCA informuje przez komunikat na STRONIE.

3. Zmieniony REGULAMIN obowiązuje z dniem jego wejścia w życie podanym w komunikacie, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Zmiana REGULUMIANU jest bez wpływu na umowy zawarte z USŁUGODAWCĄ w rozumieniu § 3 ust. 1 powyżej.

4. REGULAMIN podlega prawu polskiemu, a w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy polskiego prawa materialnego.

5. Nieważność któregokolwiek postanowienia REGULAMINU nie powoduje jego nieważności, a w jego miejsce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do REGULAMINU – CENNIK:

TELEPORADA pierwszorazowa: 380,00 PLN

TELEPORADA kolejna: 300,00 PLN

USŁUGA E-RECEPTA: 40,00 PLN

Opłata za wydanie dokumentacji: 60,00 PLN

 

Zamknij

Cennik

×

Cennik

TELEPORADA pierwszorazowa: 380,00 PLN

TELEPORADA kolejna: 300,00 PLN

USŁUGA E-RECEPTA: 40,00 PLN

Opłata za wydanie dokumentacji: 60,00 PLN

 

Zamknij

Polityka prywatności

×

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest dr Karolina Radwan prowadząca Specjalistyczny Gabinet Lekarski, zarejestrowany pod adresem: ul. Szarych Szeregów nr 4, lok. 7, 20 – 047 Lublin, NIP: 7122544093, REGON: 061626574, wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi rejestrowej 000000164405, dalej: „Administrator” lub „Autor”.

2. Administrator w związku prowadzoną działalnością leczniczą zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, adres, numer rachunku bankowego, a także dane wrażliwe, m.in. dotyczące zdrowia.

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej, jako: „RODO” oraz ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), dalej jako: „Ustawa”.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z prowadzoną dzielnością leczniczą w celu zapewnienia opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, a także w celu wykonania Państwa zamówień na publikacje własne Autora względnie również w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń w związku z zawartymi umowami.

5. Podstawą przetwarzania danych jest, co do zasady dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO), a nadto:
a) art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia,
b) art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
c) art. 6 ust. 1 lit b RODO) tj. prawnie uzasadniony interes Administratora i osoby, której dane dotyczą, polegający na właściwym wykonaniu świadczonej usługi lub wykonaniu zawartej umowy

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń lub wykonania zamówienia na publikacje własne Autora.

7. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające jak najlepsze zabezpieczenie zebranych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, nieuprawnionym dostępem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem na zasadach wynikających z wyżej wskazanych przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

8. Administrator zabezpiecza posiadane dane osobowe przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji i dokumentów zawierających dane osobowe posiadają wyłącznie osoby uprawnione i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do dokumentów i systemów jest odpowiednio zabezpieczony i reglamentowany.

9. Państwa dane osobowe pozyskane dla celów świadczeń zdrowotnych będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta od momentu ich uzyskania lub ostatniej aktualizacji, a pozyskane w związku z zamówieniem na publikacje własne Autora przez czas wymagany właściwymi przepisami prawa, w tym m.in. przepisami ustawy o rachunkowości w razie wystawienia faktur przez Administratora.

10. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

11. W przypadku naruszenia przepisów RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

12. Administrator nie podejmuje decyzji opartych na zautomatyzowanym profilowaniu w oparciu o Państwa dane osobowe.

13. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Aadministrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).

14. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zaś w przypadku zamiaru przekazania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostaną Państwo poinformowani o tym facie. W takim przypadku przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na transfer danych poza Obsza EOG.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Podczas korzystania ze strony internetowej Administratora www.dobrygastrolog.pl w komputerze użytkownika zapisywane są małe pliki tekstowe w formie tzw. ciasteczek (ang. cookies). Pliki cookies dostarczają usługodawcom danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z serwerów internetowych, są zarazem nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla oprogramowania, ani dla ich użytkownika i jego danych. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane dane osobowe użytkownika.

2. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach przeglądarki domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Użytkownik może jednak skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby odmawiała zapisywania plików cookies na jego urządzeniu. Należy jednak mieć świadomość, że w razie blokowania plików cookies usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą nie działać właściwie.

3. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Kancelarii prosimy o kontakt na adres: karolina.radwan@gmail.com

 

Zamknij

Jak się przygotować do teleporady

×

Jak się przygotować do teleporady?

Teleporada jest formą konsultacji lekarskiej pozwalającą na omówienie problemów zdrowotnych, zaplanowanie diagnostyki i przedyskutowanie możliwych opcji terapeutycznych.

Jak każda wizyta lekarska jest ograniczona czasowo.

Jak się zatem do niej przygotować, aby maksymalnie wykorzystać ten czas?

Oto kilka wskazówek:

1. Główne problemy i dolegliwości
Co jest Twoim głównym problemem zdrowotnym? Co najbardziej Ci dokucza?
Jakie dolegliwości wysuwają się na pierwszy plan i powodują Twój dyskomfort?
Co zmotywowało Cię do umówienia teleporady?
O to zapytam Cię w pierwszej kolejności. Od tego zaczniemy rozmowę w ramach teleporady.

2. Czas trwania i charakter dolegliwości
Jak długo borykasz się z problemami z przewodem pokarmowym?
Kiedy – gdy się sięgasz pamięcią - pojawiły się po raz pierwszy?
W jakich okolicznościach?
Przypomnij sobie, co wtedy działo się w Twoim życiu? Coś się wówczas zmieniło?
Może uległ zmianie sposób odżywiania? Miała miejsce podróż? Zmieniła się Twoja masa ciała? Pojawił się stres o dużej intensywności?
Jak często pojawiają się dolegliwości?
Czy nasilają się i od kiedy?
Czy problemom z przewodem pokarmowym towarzyszą inne dolegliwości?
Jakie są czynniki wpływające na nasilanie się i łagodzenie dolegliwości
(posiłek? pozycja ciała? wypróżnienie?)
Czy dolegliwości występują głównie w ciągu dnia, czy również w nocy?

3. Choroby współistniejące.
Czy leczysz się z powodu innych chorób?

4. Jakie leki przyjmujesz?
Przyjmujesz na stałe leki? Jeśli tak, to jakie? Czy przyjmujesz również leki bez recepty? Suplementy? Preparaty ziołowe?
Koniecznie przygotuj ich listę do teleporady. To bardzo ważne.
Czy przyjmujesz leki regularnie? Tylko doraźnie?

5. Przebyte operacje
Czy byłeś operowany w przeciągu swojego dotychczasowego życia?
Szczególnie ważne dla gastroenterologa są przebyte interwencje chirurgiczne w obrębie jamy brzusznej, np. usunięcie wyrostka robaczkowego, usunięcie pęcherzyka żółciowego i inne.

6. Choroby przewodu pokarmowego
Czy postawiono już u Ciebie diagnozę choroby przewodu pokarmowego?
Czy przeprowadzono już jakieś badania w tym kierunku?
Jeśli tak, koniecznie przygotuj wyniki tych badań do teleporady.
Możesz przesłać je na adres teleporady@dobrygastrolog.pl maksymalnie w przeddzień teleporady.
Uwzględnij badania laboratoryjne (z krwi, z kału itp.), badania obrazowe (np. USG jamy brzusznej, tomografię komputerową itp.), badania endoskopowe (gastroskopią, kolonoskopia itp.).

7. Inne konsultacje lekarskie
Czy dotychczas miały miejsce konsultacje z innymi lekarzami specjalistami?
Z jakiego powodu i kiedy miały one miejsce?
Jakie zalecenia otrzymałaś/-eś?

8. Choroby przewodu pokarmowego w Twojej rodzinie
Czy jesteś obciążona/-y rodzinnie chorobami przewodu pokarmowego?
Szczególnie ważne dla gastroenterologa jest występowanie nowotworów przewodu pokarmowego w bliskiej rodzinie (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo) – np. rak jelita grubego, rak żołądka.
Czy ktoś z bliskich ma podobne objawy lub ma stwierdzoną taką samą chorobę co Ty?
Zastanów się również, czy w Twojej rodzinie ktoś chorował na inne przewlekłe choroby np. chorobę trzewną (celiakię), nieswoiste zapalenia jelit i inne.

Powyższe informacje i inne ważne szczegóły, o które zapytam Cię w trakcie teleporady pozwolą jak najlepiej przeanalizować mi Twój problem, aby rzetelnie doradzić Ci co do dalszego postępowania.

Teleporada – z uwagi na swój zdalny charakter – ma pewne ograniczenia.

Niektóre dolegliwości i stany chorobowe wymagają bezwzględnie osobistej konsultacji z lekarzem.

Zdecyduj się w pierwszej kolejności na konsultację osobistą z gastroenterologiem jeśli występują takie objawy jak:
- nagły silny ból brzucha narastający z dużą intensywnością
- wymioty
- nagłe zatrzymanie gazów i stolca
- objawy aktywnego krwawienia z przewodu pokarmowego (wymioty krwiste, duże ilości krwi w stolcu)
- towarzysząca gorączka

 

Zamknij

Usługa:
Cena:
Późniejszych terminów teleporad poszukuj klikając w strzałkę >>
Terminy teleporad na kolejny miesiąc są udostępniane do 15-ego poprzedzającego miesiąca, tj. na marzec do 15. lutego etc.
Dodatkowe terminy konsultacji po wyczerpaniu opublikowanego na dany miesiąc grafiku mogą zostać udostępnione w drodze indywidualnych ustaleń. Zapytania proszę kierować na teleporady@dobrygastrolog.pl

×

REGULAMIN UDZIELANIA KONSULTACJI MEDYCZNYCH (dalej: „REGULAMIN”)

DEFINICJE

1. USŁUGODAWCA – Karolina Radwan - Specjalistyczny Gabinet Lekarski – Karolina Radwan, ul. Szarych Szeregów nr 4, lok. 7, 20 – 047 Lublin, posiadająca numer NIP: 7122544093 oraz REGON: 061626574, wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi rejestrowej 000000164405.

2. TELEPORADA – jedna odpłatna konsultacja medyczna (pierwszorazowa lub kolejna), obejmująca świadczenie zdrowotne, wykonana przez LEKARZA USŁUGODAWCY za pośrednictwem połączenia głosowego i/ lub wideo z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, bez badania fizykalnego pacjenta, przeprowadzona na zasadach określonych w REGULAMINIE. Za odbytą uważa się też TELEPOARDĘ, która została przerwana z przyczyn uniemożliwiających jej przeprowadzenie obciążających PACJENTA, gdy USŁUGODAWCA był gotowy do jej wykonania.

3. USŁUGA E-RECEPTA – świadczenie umożliwiające wyłącznie wystawienie recepty na leki na podstawie udostępnionej USŁUGODAWCY dokumentacji medycznej po przeprowadzonej uprzednio przez LEKARZA weryfikacji zasadności wystawienia E- RECEPTY.

4. LEKARZ – specjalista udzielający konsultacji zdalnie, telefonicznie i/lub online w imieniu USŁUGODAWCY.

5. PACJENT – osoba fizyczna, także niepełnoletnia, korzystająca ze świadczeń USŁUGODAWCY w ramach TELEPORADY lub USŁUGI E-RECEPTA w imieniu własnym lub jako opiekun prawny w związku ze stanem zdrowia osoby niepełnoletniej.

6. PŁATNIK – osoba fizyczna zawierająca umowę z USŁUGODAWCĄ, której przedmiotem jest TELPORADA lub USŁUGA E-RECEPTA.

7. STRONA – www.dobrygastrolog.pl

8. CENNIK – informacja o aktualnych cenach USŁUGODAWCY stanowiąca Załącznik nr 1 do REGULAMINU.

9. FORMULARZ – zamieszczone na stronie USŁUGODAWCY zamówienie na TELEPORADĘ lub formularz E-RECEPTY.

10. GRAFIK – terminy TELEPORAD udostępnione na STRONIE.

§ 1 ZASADY KORZYSTANIA Z TELEPORAD i USŁUGI E-RECEPTA

1. TELEPORADY są adresowane do PACJENTÓW wymagających szybkiej konsultacji lekarza lub odpowiedzi na pytania dotyczące stanu zdrowia PACJENTA z zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez USŁUGODAWCĘ, w szczególności wymienionych w § 2 ust. 1, którzy wyrazili zgodę na konsultację medyczną w ramach TELEPORADY.

2. USŁUGA E - RECEPTA jest adresowana do PACJENTÓW, wymagających przyjmowania leków na receptę, niezbędnych do przeprowadzenia leczenia.

3. USUGODAWCA zastrzega, że konsultacje medyczne świadczone na odległość mają swoje ograniczenia i mogą nie dać pełnej odpowiedzi na problem PACJENTA, dlatego w razie braku poprawy lub pogorszenia stanu zdrowia należy zgłosić się osobiście na konsultację lekarską.

4. TELEPORADY i USŁUGA E-RECEPTA są płatne zgodnie z aktualnym CENNIKIEM.

5. TELEPORADY i USŁUGA E-RECEPTA są udzielane przez dr n. med. Karolinę Radwan i / lub lekarzy pracujących dla USŁUGODAWCY lub z nim współpracujących zależnie od dostępności wynikającej z GRAFIKU.

6. Aby skorzystać z TELEPORADY należy:
  a) wybrać rodzaj TELEPORADY (pierwszorazowa lub kolejna)
  b) wybrać dostępny w GRAFIKU termin właściwej TELEPORADY
  c) wypełnić i przesłać FORMULARZ udostępniony na STRONIE w zakładce TELEPORADY,
  d) zapoznać się z REGULAMINEM oraz zaakceptować jego postanowienia, w tym wyrazić zgodę na TELEPORADĘ,
  e) opłacić TELEPORADĘ zgodnie z aktualnym CENNIKIEM.

7. W wybranym z GRAFIKU terminie i godzinie TELEPORADY LEKARZ skontaktuje się zdalnie z PACJENTEM pod podanym w FORMULARZU numerem telefonu lub online według wyboru LEKARZA. W przypadku PACJENTÓW z krajów z poza Unii Europejskiej preferowany jest kontakt online i w związku z tym podanie w formularzu kontaktowym adresu umożliwiającego kontakt online jest nieodzowne i warunkuje możliwość przeprowadzenia TELEPORADY przez LEKARZA.

8. PACJENT po uzyskaniu połączenia, przed udzieleniem TELEPORADY jest identyfikowany na podstawie danych PACJENTA podanych w przesłanym FORMULARZU tj.:
  a) imienia i nazwiska,
  b) numeru PESEL,
  c) adres zamieszkania.

9. Rozmowy PACJENTA z LEKARZEM prowadzone w ramach TELEPORAD mogą być rejestrowane. Skorzystanie z TELEPORADY przez PACJENTA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, aby udzielone przez PACJENTA w ramach TELEPORADY informacje i wypowiedzi, a także wizerunek w razie konsultacji online zostały zarejestrowane podczas nagrywania TELEPORADY oraz umieszczone w dokumentacji medycznej PACJENTA prowadzonej przez USŁUGODAWCĘ.

10. Aby skorzystać z USŁUGI E- RECEPTA należy:
  a) wybrać dostęną w GRAFIKU USŁUGĘ E-RECEPTA,
  b) wypełnić i przesłać formularz E-RECEPTA udostępniony na STRONIE,
  c) zapoznać się z REGULAMINEM oraz zaakceptować jego postanowienia,
  d) opłacić USŁUGĘ E-RECEPTA zgodnie z aktualnym CENNIKIEM.

11. W terminie do 7 dni od spełnienia wymagań z pkt. 10 powyżej LEKARZ skontaktuje się mailowo lub telefonicznie z PACJENTEM w celu weryfikacji zasadności wystawienia E-RECEPTY. W szczególności LEKARZ może wymagać przesłania przez PACJENTA aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej zasadność otrzymania E-RECEPTY na wnioskowane leki. Postanowienia pkt. 8 – 9 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 2 ZAKRES ŚWIADCZEŃ

1. LEKARZ USŁUGODAWCY w ramach TELEPORAD udziela specjalistycznych konsultacji medycznych w zakresie chorób przewodu pokarmowego tj. w szczególności: (i) nieswoistych chorób zapalnych jelit, (ii) wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, (iii) choroby Leśniowskiego – Crohna, (iv) mikroskopowego zapalenia jelit, (v) zaparć, (vi) biegunki, (vi) czynnościowych chorób przewodu pokarmowego, (vii) krwawienia z przewodu pokarmowego, (viii) zespołu jelita nadwrażliwego, (ix) choroby hemoroidalnej, (xi) choroby uchyłkowej jelita grubego, (xii) choroby refleksowej przełyku, (xiii) choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, (xiv) choroby wątroby i pęcherzyka żółciowego, (xv) choroby dróg żółciowych oraz (xvi) choroby trzustki.

2. W ramach TELEPORADY LEKARZ może:
  a) przeprowadzić wywiad, wydać zalecenia, udzielić porady medycznej,
  b) zinterpretować wyniki badań przesłanych uprzednio przez PACJENTA,
  c) udzielić informacji na temat przyjmowanych leków,
  d) wystawić e-Receptę, e-Zwolnienie lekarskie.

3. LEKARZ może wystawić E-RECEPTĘ niezależnie od TEEPORADY PACJENTOM, którzy mają ustalone leczenie, w tym przez LEKARZA USŁUGODAWCY, a leki na receptę są niezbędne do przeprowadzenia leczenia.

4. Decyzję o wystawieniu e-Recepty lub e- Zwolnienia lekarskiego zawsze podejmuje LEKARZ na podstawie badania przeprowadzonego w ramach TELEPORADY i/lub w przypadku USŁUGI E-RECEPTA na podstawie udostępnionej dokumentacji medycznej PACJENTA. Wykupienie USŁUGI E-RECEPTA nie gwarantuje otrzymania E- RECEPTY na wnioskowane leki. W przypadku, gdy LEKARZ po przeprowadzonej weryfikacji uzna wystawienie E-RECEPTY za bezzasadne (w ogóle lub na wnioskowane leki, w całości lub w części) PACJENTOWI nie przysługuje roszczenie o zwrot wniesionej opłaty za USŁUGĘ E-RECEPTA.

5. Jeśli stan zdrowia PACJENTA lub zgłoszony w trakcie TELEPORADY problem medyczny tego wymaga LEKARZ ma prawo zdecydować o konieczności zgłoszenia na ambulatoryjną wizytę lekarską, wezwaniu pogotowania lub uzyskania innej pomocy medycznej.

6. USŁUGODAWCA udostępnia dwa rodzaje TELEPORAD: (i) pierwszorazową dedykowaną dla PACJENTÓW zgłaszających się na pierwszą konsultację medyczną, trwającą do 60 minut, dalej: „TELEPORADA pierwszorazowa” oraz (ii) kolejną przeznaczoną wyłącznie dla PACEJNETÓW kontynuujących konsultacje medyczne u USŁUGODAWCY, trwającą do 30 minut, dalej: „TELEPORADA kolejna”.

7. W zakres TELEPORADY pierwszorazowej i uiszczonej za nią opłaty PACJENT jest uprawniony w terminie do 30 dni od daty jej odbycia do skonsultowania (jednorazowo) drogą mailową z LEKARZEM przebiegu leczenia i otrzymania w terminie do 14 dni również drogą mailową dodatkowych zaleceń, o ile okażą się konieczne.

8. Po upływie czasu TELEPORADY LEKARZ może poinformować o zakończeniu czasu przewidzianego na TELEPORDAĘ i się rozłączyć, a umowę uważa się wówczas za wykonaną. Ryzyko wyboru niewłaściwej TELEPORADY ponosi PACJENT. W szczególności USŁUGODAWCA zastrzega, że skorzystanie przez PACJENTA zgłaszającego się po raz pierwszy na konsultację medyczną z TELEPORADY kolejnej z racji upływu czasu jej trwania może skutkować brakiem zrealizowania przez LEKARZA wszystkich niezbędnych elementów TELEPORADY pierwszorazowej, wymagającej z racji jej charakteru większego nakładu czasu.

§ 3 ZAWRACIE i WYKONANIE UMOWY

1. Przesłanie FORMULARZA i opłacenie TELPORADY lub USŁUGI E - RECEPTA jest równoznaczne z zawarciem umowy na konsultację medyczną w ramach TELEPORADY lub USŁUGI E- RECEPTA na warunkach określonych w REGULAMINIE. Umowa zostaje zawarta na czas wykonania konsultacji w ramach TELEPORADY lub USŁUGI E – RECEPTA lub odmowy jej wykonania.

2. Płatność za TELEPORADĘ lub USŁUGĘ E – RECEPTA należy wykonać przelewem na rachunek bankowy USŁUGODACY za pośrednictwem operatora płatności.

3. PŁATNIK jest zobowiązany do dokonania opłaty, w taki sposób, aby płatność została zaksięgowana na rachunku USŁUGODAWCY względnie potwierdzona przez operatora płatności przed udzieleniem świadczenia przez USŁUGODAWCĘ, zaś w przypadku TELEPORAD do północy dnia poprzedzającego dzień zamówionej TELEPORADY, w innym przypadku TELEPORADA lub USŁUGA E-RECEPTA może się nie odbyć, o ile USŁUGODAWCA nie zdoła potwierdzić płatności.

4. W tytule płatności za TELEPORADĘ lub USŁUGĘ E- RECEPTA należy wskazać imię i nazwisko PACJENTA.

5. Z zastrzeżeniem zdania następnego warunkiem skonsultowania wyników badań z LEKARZEM w ramach TELEPORADY jest ich uprzednie przesłanie w skanie na adres teleporady@dobrygastrolog.pl, nie później niż do północy dnia poprzedzającego dzień zamówionej TELEPORADY pod rygorem odmowy ich skonsultowania w ramach TELEPORADY. Skonsultowanie więcej niż 10 wyników badań w trakcie jednej TELEPORADY może być niemożliwe i wymagać skorzystania z TELEPORADY kolejnej.

6. LEKARZ w celu przeprowadzenia TELEPORADY podejmie 3 (trzy) próby nawiązania połączenia telefonicznego i / lub online z PACJENTEM na numerem telefonu lub inne konieczne do nawiązania połączenia dane wskazane w FORMULARZU w czasie przewidzianym na odbycie TELEPORADY. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane z przyczyn leżących po stronie USŁUGODAWCY PACJENTOWI zostanie zaproponowany inny termin TELEPORADY w miarę możliwości USŁUGODOWACY tego samego lub kolejnego dnia, a w razie jego nieprzyjęcia przez PACJENTA środki zostaną zwrócone zgodnie z § 4 ust. 5 poniżej. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane z przyczyn zawinionych przez PACJENTA USŁUGODAWCA zachowuje prawo do wynagrodzenia za TELEPORADĘ.

7. W czasie przewidzianym na TELEPORADĘ, jak również w razie problemów technicznych z połączeniem lub jego zerwania PACJENT powinien oczekiwać na połączenie z LEKARZEM, nie wykonując w tym czasie innych połączeń i umożliwiając kontakt pod wskazanymi w FORMULARZU danymi kontaktowymi, w tym m. in. numerem telefonu.

8. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nieleżące po jego stronie – w razie ich wystąpienia zostanie ponowiona próba połączenia, ale wyłącznie w ramach czasu przewidzianego na TELEPORADĘ z PACJENTEM.

§ 4 ODMOWA I ODWOŁANIE KOSNULTACJI

1. LEKARZ ma prawo odmówić konsultacji w ramach TELEPORADY w razie, gdy:
  a) poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do tożsamości PACJENTA na podstawie przekazanych danych w FORMUULARZU, a mimo podjętych prób usunięcie wątpliwości nie będzie możliwe,
  b) stwierdzi, że nie jest w stanie pomóc bez osobistego zbadania PACJENTA,
  c) rozmowa będzie zawierała treści obraźliwe bądź nie będzie dotyczyła tematyki i konsultacji medycznej.

2. Z zastrzeżeniem zdania drugiego PACJENT – konsument może od umowy odstąpić bez podania przyczyny, przesyłając w terminie 14 dni od zawarcia umowy oświadczenie o odstąpieniu na adres teleporady@dobrygastrolog.pl . Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w razie, gdy USŁUGODAWCA przystąpił do wykonania TELEPOARDY lub USŁUGI E-RECEPTA.

3. W przypadku odwołania TELEPORADY przez USŁUGODAWCĘ w uzgodnieniu z PACJENTEM zostanie zaproponowany inny dogodny termin odbycia TELEPORADY. W razie nieprzyjęcia przez PACJENTA nowego terminu USŁUGODAWCA zwróci wpłacone środki na zasadach określonych w ust. 5 poniżej.

4. W razie odmowy, odwołania konsultacji lub odstąpienia od umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 1- 3 powyżej USŁUGODAWCA zwraca środki wpłacone przez PŁATNIKA za pośrednictwem operatora płatności w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych na rachunek, z którego nastąpiła płatność, o ile nie został uzgodniony inny termin TELEPOARDY lub nie dokonano innych uzgodnień w zakresie USŁUGI E - RECEPTA.

§ 5 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące TELEPORAD lub USŁUGI E – RECPTA należy zgłaszać niezwłocznie w formie mailowej na adres: teleporady@dobrygastrolog.pl

2. W reklamacji należy podać imię i nazwisko PACJENTA, a także termin TELEPORADY, o ile reklamacja dotyczy TELEPORADY, a także sformułować zastrzeżenia w sposób umożliwiający odniesie się do nich, a w razie potrzeby załączyć konieczne dokumenty.

3. Rozpatrzenie reklamacji i przesłanie odpowiedzi nastąpi tej samej formie, w której została złożona, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji.

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych podanych w FORMULARZU, a także w ramach TELEPORADY i USŁUGI E- RECEPTA jest USŁUGODAWCA.

2. Podanie danych osobowych PACJENTA i/lub PŁATNIKA w zakresie wskazanym w FORMULARZU jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do skorzystania ze świadczeń USŁUGODAWCY. USŁUGODAWCA przetwarza dane osobowe w celu wykonania zawartych umów.

3. PACJENT przez akceptację REGULAMINU wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w FORMULARZU, a także danych osobowych dotyczących stanu zdrowia PACJENTA i/lub osób małoletnich pozostających pod opieką dorosłych oraz na rejestrację wizji i fonii z TELEPORAD i USŁUGI E - RECEPTA.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasada przetwarzania danych osobowych PACJENTÓW zostały zamieszczone w zakładce „Polityka Prywatności”.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W ramach TELEPORADY i USŁUGI E- RECPTA PACJENTOWI nie wolno używać zwrotów o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste LEKARZA lub innych osób oraz naruszających przepisy powszechnie obowiązujące, a także zachowywać się w sposób nielicujący z powagą i powszechnie przyjętymi zasady kultury osobistej. Stwierdzenie przez LEKARZA podczas odbywania TELEPORADY lub USŁUGI E- RECPTA naruszenia przez PACJENTA i/lub osoby współtowarzyszące PACJENTOWI obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym uprawnia LEKARZA do natychmiastowego przerwania konsultacji z zachowaniem prawa do wynagrodzenia zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 1 c) powyżej.

2. REGULAMIN może być zmieniony w każdym czasie. Zmiana REGULAMINU następuje przez udostępnienie zmienionego tekstu na STRONIE w zakładce TELEPORADY. O zmianie REGULAMINU USŁUGODAWCA informuje przez komunikat na STRONIE.

3. Zmieniony REGULAMIN obowiązuje z dniem jego wejścia w życie podanym w komunikacie, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Zmiana REGULUMIANU jest bez wpływu na umowy zawarte z USŁUGODAWCĄ w rozumieniu § 3 ust. 1 powyżej.

4. REGULAMIN podlega prawu polskiemu, a w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy polskiego prawa materialnego.

5. Nieważność któregokolwiek postanowienia REGULAMINU nie powoduje jego nieważności, a w jego miejsce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do REGULAMINU – CENNIK:

TELEPORADA pierwszorazowa: 380,00 PLN

TELEPORADA kolejna: 300,00 PLN

USŁUGA E-RECEPTA: 40,00 PLN

Opłata za wydanie dokumentacji: 60,00 PLN